Έντυπο Υπαναχώρησης

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ` αποστάσεως

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ B΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 2251/94)

 

 

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

-   Προς: [συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του προμηθευτή]

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  • ΟΔΟΣ:
  • Τ.Κ.:
  • ΔΗΜΟΣ:

 

FAX (εάν υπάρχει):

E-mail (εάν υπάρχει):

 

-       Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

 

-       Που παραγγέλθηκε(-αν) στις --/--/---- (*) / που παρελήφθη(-σαν) στις --/--/----(*)

 

-       Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  • ΟΔΟΣ:
  • Τ.Κ.:
  • ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικό):

E-mail (προαιρετικό):

 

 

-       Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

-       Ημερομηνία  --/--/---

-------------------------------------------------------

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.